معرفی مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معرفی مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
الثلاثاء, فيفرييه 20, 2018
مديريت توسعه منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز متولي طراحي و نظارت بر
كليه پروژه هاي عمراني وزارت بهداشت در سطح استان خوزستان مي باشد.

به بيان ديگر كليه پروژه هاي عمراني (ساختماني و تاسيساتي) مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
در اين مديريت راهبري مي گردند و پروسه هاي طراحي و نظارت عاليه تماما توسط كارشناسان فني انجام ميگردند.
در حال حاضر بالغ بر  100پروژه عمراني در سطح استان خوزستان در حال اجرا مي باشد و تمام اين پروژه هاي
توسط كارشاسان اين دفتر ، در حال نظارت و طراحي مي باشد.
در حال حاظر دفتر فني دانشگاه ،‌داراي ارتباط تنگاتنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت فني استانداري،
معاونت فني شهرداري و كليه شبكه هاي بهداشت و درماني استان خوزستان دارد.مدیر منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی
آقای مهندس سید منوچهر سروری نژاد1- مديريت منابع فيزيكي:

شامل کلیه فعالیتهایی است که برای حفظ و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود

دانشگاه به شرح ذیل انجام می شود:

1- تهیه شناسنامه فنی منابع فیزیکی موجود

2- برآورد اعتبار مورد نیاز برای تعمیرات واحدها

3- تهیه دستورالعمل های فنی و نقشه های مورد نیاز برای هر گونه تعمیر، توسعه،

تغییر کاربری و نگهداری واحدها شامل واحدهای درمانی، آموزشی، اداری، بهداشتی

4- بازدیدهای دوره ای از مراحل انجام عملیات

5- تعامل با مسئولین واحدها در خصوص رسیدگی به مشکلات و کوشش در رفع آنها

6- تأیید درخواستها و گواهی انجام کار عملیات

7- تهیه دستورالعمل های فنی، چک لیستهای نظارتی، بسته های خدماتی و فرمت

قرار داد مورد نیاز برای واگذاری نگهداری تأسیسات واحدها به بخش خصوصی

8- نظارت بر عملکرد پیمانکاران نگهدارنده تأسیسات واحدهایی که به

بخش خصوصی واگذار می گردد

9- نظارت بر حسن اجراي كليه عمليات اجراي كه بصورت اماني توسط

واحدها انجام مي گردد

10-هماهنگي هاي لازم با مديريت بودجه و مالي دانشگاه به منظور تأمين

و توزيع اعتبارات و پيش بيني اعتبار مورد نياز واحدها

11-مشاوره امور فني ساختمان و تأسيسات

12-تعميرات تجهيزات پزشكي

13-آموزش و توجيه عوامل فني و عمراني واحدها در خصوص فرآيند انجام عمليات

14-پاسخگويي به كليه مكاتبات واحدها

15-برگذاري جلسات هماهنگي و تبادل نظر منظم ماهيانه با كاركنان و در

صورت لزوم با عوامل دست اندركار پروژه ها در خصوص رفع موانع و مشكلات اجرايي پروژه ها

2- مديريت منابع فيزيكي مورد نياز:

شامل كليه فعاليتهايي است كه براي احداث و ايجاد ساختمانها و تأسيسات

مورد نياز دانشگاه به شرح ذيل انجام مي شود:

1- تهيه كليه طرحها، نقشه ها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز شامل معماري،

سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي

2- متره و برآورد حجم عمليات و اعتبار مورد نياز پروژه هاي احداثي و اعلام به مراجع ذيربط

3- برگذاري تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكاران

4- رسيدگي به صورت وضعيتها و مطالبات پيمانكاران و مشاوران

5- نظارت بر اجراي عمليات از شروع پروژه تا تحويل موقت

6- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها

7- شركت در كميسيونهاي رسيدگي به تأخيرات و حل اختلاف

8- بررسي و كنترل طرحها و نقشه هاي تهيه شده توسط مشاوران

9- رسيدگي به صورت وضعيتهاي تهيه شده توسط مشاوران

10-مشاوره امور فني ساختمان و تأسيسات

11-تهيه گزارشهاي آماري پيشرفت هاي فيزيكي و مالي پروژه ها و انعكاس به مراجع ذيربط

12-تهيه گزارشهاي مربوط به دلايل تأخير و توقف اجراي پروژه ها به مراجع ذيبرط

13-تعامل با دفتر فني استانداري، فرمانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي

و ساير مراجع ذيربط در خصوص فرآيند اجراي پروژه ها

14-شركت در كميسيونهاي تحويل پروژه هايي كه توسط مسكن و شهرسازي احداث مي گردند

15-تهيه طرحها، نقشه ها و دستورالعملهاي فني مورد نياز پروژه هايي

كه توسط خيرين احداث مي گردند.

16-نظارت بر اجراي پروژه هايي كه توسط خيرين احداث مي گردند

17-اجراي دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي فني منتشره از مراجع ذيربط

18-تهيه فرمت كليه قراردادهايي مورد نياز 

 

19-مكاتبات لازم در خصوص اعلام پروژه هاي قابل بهره برداري در مناسبت هاي ويژه به مراجع ذيربط

20-شركت در كميسيون مناقصه هاي فني دانشگاه